We zijn fier u de 9 laureaten voor de Jo Crepain Prijzen 2019 voor te stellen.

Scroll naar beneden voor een uitgebreid portret.

 

Jo Crepain Prijs voor Beloftevol Startend Architectenbureau

net architectuur uit Gent | B-ILD uit Brussel | m u r m u u r met kantoren in Gent en Ronse

 

Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau < 10 medewerkers

Trans uit Gent | DMOA uit Leuven | RE-ST uit Antwerpen

 

Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau  10 medewerkers

OYO Architects uit Gent | POLO Architects uit Antwerpen | B-architecten uit Antwerpen

 

Jo Crepain Carrièreprijs

STRAMIEN uit Antwerpen

Beloftevol startend


B-ILD


B-ILD is jong en Brussels. In een gedeelde kantoorruimte timmert B-ILD aan een duurzame toekomst onder het motto ‘durf moeilijk doen’. Want de beste weg is niet altijd de gemakkelijkste.

 

Zaakvoerder Kelly Hendriks verdiende haar sporen bij bureaus als Christian Kieckens Architects en 51N4E alvorens ze B-ILD oprichtte in 2009. Het bureau tracht elk project op een heldere en doordachte manier te benaderen. Er wordt getracht om ruimtes te creëren die eigen zijn aan de bouwheer en een meerwaarde bieden aan de gebruikers zowel vanuit architecturaal, duurzaam als praktisch oogpunt. De projecten van B-ILD zijn divers van schaal en programma. B-ILD werkt graag aan publieke projecten en heeft hierin een uitgebreide ervaring opgebouwd.

 

B-ILD beschouwt het als een evidentie om te werken aan maatschappelijke uitdagingen zoals een beter klimaat en woonomgeving. Hun motto: durf moeilijk doen. De ontwerpers geloven er sterk in dat het gezond verstand van een architect een heel grote rol kan spelen in de toekomst. “De architect kan een duurzaam proces sturen en begeleiden”, klinkt het. “We moeten durven kiezen voor de beste weg, die vaak niet de gemakkelijkste is.”

Practice what you preach: B-ILD is bewust gevestigd in het centrum van Brussel. Delen is het nieuwe hebben, dixit B-ILD. Het bureau heeft daarom met verschillende bedrijven en architectenbureaus een kantoor aangekocht. Een unieke kans die zorgt voor zekerheid en stabiliteit voor de toekomst. Alle kosten worden gedeeld en alle ruimtes optimaal ingezet. “Door af te stappen van de traditionele opvatting van een architectenbureau krijgen we zo veel meer in de plaats. Deze instelling en mentaliteit vormt voor ons de basis die nodig is voor duurzaam verdichten”, aldus B-ILD.

Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

net architectuur


Meerwaarde creëren die de vraag van de opdracht overstijgt, en een verbetering is voor de omgeving. Architectuur die niet stopt aan de buitengevels, daar tekent net architectuur voor. Net past voor gemakkelijkheidsoplossingen en laat zijn kritische blik elk project ten gronde doorlichten. 

 

Een ontwerp moet voor net architectuur slim en raak zijn: het Gentse kantoor houdt ervan om met één ingreep meerdere problemen op te lossen.

 

Van stedenbouwkundige inplanting en volumetrie tot detaillering beschouwt net architectuur een architectuurontwerp als een onderzoek waarbij de inzet veel hoger is dan het afvinken van voorwaarden in de opdracht. net geeft meer dan het gevraagde, voor opdrachtgever, milieu en maatschappij.

 

Voor net architectuur is een ontwerp geen tekening waar achteraf technische installaties en structuur aan toegevoegd worden. Een ontwerp is een totaalconcept dat uitgedacht wordt vanuit deze elementen, samen met context en randvoorwaarden. net architectuur laat zich niet verleiden tot gemakkelijkheidsoplossingen en keert elke steen om bij de zoektocht naar een slim, duurzaam en verantwoord project.

 

net voert ontwerpend onderzoek over het hoe, wat en waarom van bouwen - zowel maatschappelijk als bouwtechnisch - vanuit een kritische houding, zowel tegenover nieuwe trends als vastgeroeste conventies op het vlak van inplanting, volumetrie, woonmodellen, detaillering…

 

De eenvoud in de ontwerpen is het resultaat van een intensief ontwerpproces waarin structuur, context, bouwtechniek, duurzaamheid en de ontwerpvraag worden vervat in één helder geheel.

 

“De plicht van de architect bestaat in het verzoenen van alle maatschappelijke uitdagingen die er in tijd en ruimte bestaan”, aldus net. “Dat is de essentie van een ontwerp. Dat is net architectuur.”

 


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

Murmuur architecten


Murmuur architecten tekent gebouwen die ver van schreeuwerig zijn, maar eerder fluisterend een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid. Duurzaam bouwen is de leidraad. Dit start met een sterk ontwerp, de juiste inbedding in het landschap en een weloverwogen materiaalgebruik.

 

Murmuur architecten heeft naast twee ingenieur-architecten ook een bio-ingenieur met bouwervaring aan het roer. Het bureau wil sterke ontwerpen in een hedendaagse architectuur maken vanuit een zorgzaamheid en bedachtzaamheid naar onze (ruime) omgeving. “We zijn oprecht bekommerd om de gevolgen van onze ‘bouw-daden’ ”, klinkt het. Kennis rond duurzaam bouwen wordt actief vergaard en verspreid onder alle medewerkers.
 

Murmuur architecten ziet een maatschappelijke taak weggelegd voor de architect in het hoog houden van de kwaliteit in een (lang) bouwproces. Er is vaak stevig wat weerstand te bieden aan ‘het meest marktconforme’, ‘het goedkoopste’ of ‘het banale’. Met een thuisbasis in Gent én in Ronse werkt Murmuur aan zowel stedelijke als landelijk gelegen projecten. Het bureau hanteert bij de selectie van de projecten een beslissingsmatrix, met de duurzame ambities van de bouwheer als één van de criteria.
 

Een duurzaam gebouw start voor Murmuur architecten met een zo sterk mogelijk ontwerp en een juiste houding naar omgeving en context toe. De inbedding in een landschap is voor Murmuur cruciaal. Een bouwvolume moet zich - meer dan ooit – ten dienste van het landschap te stellen, zowel in een stedelijk als in een landelijk weefsel. Tegelijk heeft de beleving van de bewoner/gebruiker hun volle aandacht.

Murmuur is bezorgd om de impact van materialen en de cyclus van productie tot afval. Het bureau stelt zich tot doel om zoveel mogelijk te werken volgens de principes van circulair en bio-ecologisch bouwen.


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

Innovatief <10 medewerkers


TRANS architectuur | stedenbouw


TRANS neemt in een steeds sneller veranderende context een nieuwe positie in als ontwerper. Het Gentse bureau trekt voluit de kaart van innovatieve samenwerkingsmodellen én oplossingen en breekt bewust de grenzen van het architectenberoep open.  
 

TRANS heeft diverse innovatieve samenwerkingsmodellen opgezet om de vele processen waardoor ontwerpers overvleugeld worden, bij te sturen. Het bureau heeft de ‘grond-coalitie’ ontworpen waarbij collectiviteitswinsten kunnen worden gerealiseerd bij omvangrijke gebiedsontwikkelingen:  een model waarin diverse grondeigenaars, overheden, particulieren, buurtgroeperingen e.a. samenwerken om perceelsoverschrijdende ambities waar te maken, zonder te raken aan het individuele eigendomsrecht.
 

TRANS heeft een barrière tussen de academische wereld en de praktijk doorbroken door een Academisch Ontwerp Bureau op te starten i.s.m. de Faculteit Architectuur van de KU Leuven Campus Sint-Lucas. Heel concreet wordt onderzoek verricht naar maatschappelijk relevante thema’s. Via publieke debatten, lezingen, tentoonstellingen en publicaties worden de verworven inzichten gedeeld en de thema’s op de agenda geplaatst.

Zijn architecten beschouwt TRANS als ‘constructieve generalisten’ die van alle markten thuis zijn. Niet in het minst wordt deze dynamische houding mogelijk gemaakt door de internationale sfeer die op het bureau doorheen de jaren is ontstaan.

 

TRANS zet sinds de oprichting in 2011 in op innovatieve oplossingen, zowel typologisch, constructief als procesmatig. Denk maar aan nieuwe woonvormen en circulair bouwen. TRANS profileert zich als een sterke verdediger van de stad. Door de levenskwaliteit in onze steden te verbeteren, kan volgens TRANS een wezenlijke impact worden gerealiseerd op talrijke maatschappelijke vraagstukken.


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

RE-ST


Het meest duurzame gebouw is dat gebouw dat niet gebouwd moet worden. Dat is het uitgangspunt van architectuur- en onderzoeksatelier RE-ST. Door uit te gaan van de maximale ruimtelijke opportuniteiten van het bestaande patrimonium vindt RE-ST antwoorden op ruimtelijke vragen zonder nieuwe ruimte in te nemen.
 

RE-ST gaat sinds 2010 op zoek naar antwoorden op urgente maatschappelijke vraagstukken. In zijn architectuurpraktijk tracht RE-ST zowel rechtstreeks via de eigen projecten als onrechtstreeks via onderzoek een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving in de brede zin van het woord.

De stelling van RE-ST is dat niet elke ruimtelijke behoefte noodzakelijk hoeft te leiden tot een nieuw gebouw. Ruimte is het werkveld van de architecten waarmee zuinig dient omgegaan te worden. Hiervoor is vaak een kritische attitude noodzakelijk die steeds op zoek gaat naar de reële vraag in de vraag van een project of onderzoek. Hierdoor heeft RE-ST zijn ‘praktijk van het bouwen’ uitgebreid met een ‘praktijk van het niet-bouwen’. Naast projecten doet RE-ST ook aan onderzoek vanuit de praktijk. Deze inzichten tracht het kantoor te agenderen bij collega’s, opdrachtgevers, ruimtegebruikers, ambtenaren én beleidsmakers.
 

“De luxe om te morsen met ruimte is schaars en nog moeilijk te verantwoorden”, aldus RE-ST. “Het bouwen als economische motor, die bewust of onbewust leidt tot overconsumptie van ruimte, staat in sterk contrast met de huidige ecologische en sociale uitdagingen. Het verder consumeren van ruimte legt een te grote hypotheek op een duurzame toekomst.”

 

Het pleidooi van RE-ST voor een niet-bouwcultuur is misschien nog meer een voorbode voor een intense interesse in het ‘ontbouwen’ en het ruimtelijk opruimen van Vlaanderen. Het onderzoek van RE-ST naar zwerfruimte werd in 2018 gehonoreerd met een BWMSTR Label.


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

DMOA architecten


Design, ambacht en innovatie gaan bij DMOA architecten hand in hand. Het bureau wil een voortrekkersrol vervullen om van de wereld een betere plek te maken, met het eigen kantoorgebouw KRUUL en de humanitaire afdeling Maggie Program vzw als voornaamste exponenten.

 

Voor DMOA is architectuur het resultaat van een  intensief ambachtelijk proces. Ieder project start van een wit blad. Wat getekend wordt, moet gebouwd kunnen worden. Indien nodig experimenteert DMOA zelf met materialen en producten. Tegelijk omarmt DMOA het nieuwe en wil recente technologieën ten volle te benutten.


Om iets nieuws te ontwikkelen, moet men bereid zijn om in het duister te springen. DMOA bezit de nodige durf om zo’n uitdaging aan te gaan en de wilskracht om het tot een goed einde te brengen.

Iedere realisatie van DMOA is weer anders. Het Leuvense bureau zoekt geen bepaalde stijl op en gaat voor een specifieke aanpak. De context bepaalt het ontwerp. Architectuur moet een meerwaarde zijn voor de ruimte rondom. DMOA kijkt daarom verder dan het gebouw zelf, zo ver als het gebouw impact heeft.


Voor DMOA heeft de architect een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bureau wil een voorbeeldrol vervullen eerst en vooral door het realiseren van voorbeeldprojecten. Het eigen kantoor KRUUL vat mooi samen waar DMOA voor staat: een open huis, een ‘smart building’, met een bijzondere architectuur en ruimte voor experiment. DMOA zet verder in op ontwerpend onderzoek naar de mogelijke toepassingen van modulair, duurzaam en circulair bouwen.

Met Maggie Program vzw stampte DMOA z’n eigen non profit-vleugel uit de grond. Hiermee willen de ontwerpers wereldwijd humanitaire bouwprojecten uitrollen met de inzichten die ze verworven hebben als architect.


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

Innovatief ≥ 10 medewerkers


POLO Architects


POLO Architects is de voorbije jaren ingrijpend omgevormd om beter aan de uitdagingen van de toekomst te beantwoorden. De inzet blijft echter onveranderd: programmatische randvoorwaarden en praktische gegevens middels ontwerpende intelligentie omzetten in duurzame, aangename en pakkende ruimtes.

 

De motor en motivator is voor POLO Architects ontwerpend plezier. “De kern van het architectenberoep ligt in ons scheppende en (ver)beeldend vermogen. Architecten zullen creatieve en vernieuwende denkers en makers zijn, of zullen – uiteindelijk - niet zijn”, meent POLO.
 

De uitdagingen van de nabije toekomst – de omschakeling van een consumptief

(uitputtend) naar een duurzaam, regeneratief, cyclisch model – vragen volgens POLO Architects met klem om vernuftige, vernieuwende ruimtelijke oplossingen. Ook de omgang met het bestaande vraagt om een meer onderzoekende en proactieve houding: bouwen mag geen doel op zich zijn, niet het eindpunt van alle inzet.

 

Het is vanuit dit bewustzijn dat POLO Architects de afgelopen jaren ingrijpend is omgevormd. De naamsverandering van Poponcini & Lootens ir. architecten tot het huidige POLO Architects illustreert dat het bureau vooral een samenwerkingsverband wil zijn dat uitdrukkelijk meer is dan de som van zijn vele delen. Het bureau werd effectief opgedeeld in een netwerk van kleinere teams, waaronder het recent opgerichte onderzoeksteam POLO Labs. Naast ontwerpend onderzoek zet POLO Labs nog sterker in op de vergaring, analyse en communicatie van multidisciplinaire inzichten bij ruimtelijke probleemstellingen. Deze nieuwe sluitsteen van POLO Architects ontwikkelt een meer holistische ontwerpcultuur binnen het architectenbureau, én sensibiliseert stakeholders rond maatschappelijke thema’s met duurzame architectuur en ruimtelijke ontwikkeling als rode draad.


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

OYO Architects


OYO is een internationaal ontwerpbureau en denktank gevestigd in Gent. Het bureau creëert verrassende ruimtelijke ervaringen door middel van een continue exploratie van nieuwe manieren van wonen en werken.

OYO is multidisciplinair, actief in architectuur, urban design en interieur. Het werk van OYO maakt de combinatie van het pragmatisch analytische met het emotioneel sensitieve. “We beschouwen de authenticiteit en eerlijkheid in ons werk als fundamenteel”, klinkt het. Hoewel elk project uniek is, zijn er bepaalde waarden en opvattingen die leiden tot een zachte herkenbaarheid en beleving. In het werk van OYO zijn enerzijds Scandinavische invloeden merkbaar, meer bepaald door het spelen met daglicht, ruimte en materialiteit, het tactiele. Anderzijds is er ook de aandacht voor het Belgische métier, het ambacht, het lokale en het uitgepuurde detail.

De aanpak van OYO is gebaseerd op intensieve samenwerkingen, dé motor achter innovatie. Constante dialoog met opdrachtgevers of diverse teams in interne of externe workshops zijn het speelveld van het bureau.

 

Voor OYO bestaat de rol van architecten of stedenbouwkundigen erin ontmoeting tussen mensen te stimuleren, spontaniteit en collectiviteit te faciliteren, op te zoeken en te ontwerpen en bouwen, vooral in een wereld waar het individuele steeds meer aan belang wint. Beide zijn belangrijk maar OYO gelooft dat architectuur, gebouwen en publieke plaatsen hierbij een sociaal maatschappelijke hoofdrol kunnen spelen.

 

OYO gelooft in een inclusieve architectuur en stedenbouw. Projecten moeten voor iedereen bevattelijk en leesbaar zijn. Circulariteit, duurzame mobiliteit en kwalitatieve verdichting zijn aspecten waar OYO in elk project naar op zoek gaat. 


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

B-architecten & B-bis


B-architecten en B-bis is een platform dat zoekt naar verrassende ruimtelijke oplossingen met levenskwaliteit en duurzaamheid als doel. Het kantoor gooit zijn passie als ontwerper en bedenker van ruimtelijke oplossingen in de strijd om te bouwen aan een betere samenleving met de stad als focus.

 

B is meer is dan een groep ontwerpers van enkel gebouwen. Het is een platform van talentvolle ontwerpers die willen wegen op het beleid en impact willen hebben op de kwaliteit van wonen en leven. Ontwerpen is de kerntaak – van deurklink tot stadswijk - maar B investeert evenzeer in innoverend onderzoek, publiceert en discussieert, zet in op eigen initiatieven en grijpt kansen om de grenzen van het vak te verleggen.
 

Een verbeterde leefomgeving betekent voor B een verdichte stedelijkheid, ontworpen met het oog op een optimale mix van beleving, concentratie, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, kwaliteit, menselijke maat en technologie. B grijpt elk project aan als een kans om te bevragen, te onderzoeken en uit te proberen.

 

Elk project dat bij B-architecten en B-bis wordt gestart, wordt zorgvuldig afgetoetst aan deze visie. B werkt uitsluitend mee aan projecten die bestaande woonkernen versterken of buitengebieden vrijwaren. Verder doet het kantoor onderzoek naar, ontwerpt en bouwt nieuwe woon- en werkvormen in bestaande gebouwen, monumenten of nieuwbouwprojecten. B heeft de ambitie om leegstaande gebouwen een nieuw of tweede leven te geven, onder de noemer Second Life.
 

B beschouwt het als een grote verantwoordelijkheid om zijn creativiteit en knowhow ter beschikking te stellen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dat engagement spreekt onder meer uit sociale woningbouwprojecten, maar ook uit kleinschalige acties zoals buurtinitiatieven in thuisbasis Borgerhout.


Tekst: Liesbeth Verhulst, architectura.be

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).

Carrièreprijs 2019


STRAMIEN


Voor de Jo Crepain Carrièreprijs koos de jury dit jaar voor STRAMIEN uit Antwerpen.

 

De bekroning is tweeledig in die zin dat innovatie al sinds oudsher in het DNA van het bureau vervat zit, bijvoorbeeld op het vlak van bouwteams, nieuwe woonvormen, het studiewerk naar de overkapping van de Antwerpse ring… Dat DNA wordt op een organische manier doorgegeven door het goed voorbereid ingroeien van telkens nieuwe generaties vennoten. De jury kent de Prijs uitdrukkelijk toe aan het hele bureau, zoals ook in de andere categorieën ook het geval is. Toch kan de jury ook de individuele verdienste van de dit jaar afscheidnemende vennoten Peter Vermeulen en Peter Leroy niet negeren. Zij hebben immers een grote hand gehad, zowel in hoe de opvolging is geregeld als bij grote maatschappelijke debatten zoals RINGLAND. Ook toonden ze engagement voor hun sector door kennis door te geven aan collega’s of representatiefuncties op te nemen.

 

 

Tekst uit het juryrapport.

Video: beeld Bloemkool, interviews Pieter De Groote (NAV).